REGULAMIN
Centrum Rekreacji Olimp WSB-NLU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki stron, tj. Centrum Rekreacji Olimp WSB-NLU prowadzonego przez WSB-NLU (zwanego w dalszej części Klubem) oraz osób korzystających z usług Klubu, zwanych dalej Użytkownikami.
 2. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność czynności prawnych. Osoba, która ukończyła 15 rok życia i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona może zostać użytkownikiem za zgodą swoich ustawowych opiekunów.
 3. Użytkownikiem jest osoba, która uiści opłatę jednorazową lub abonamentową zgodnie z aktualnym cennikiem usług. Potwierdzeniem wykupienia abonamentu jest karnet i/lub rejestracja w systemie informatycznym.

 

§ 2. Świadczenie usług

 1. Wniesienie jednorazowej opłaty lub wykupienie abonamentu jest jednoznaczne z zawarciem między Użytkownikiem a Klubem umowy o świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych.
 2. W przypadku nieopłacenia abonamentu Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Klubu. Umowa o świadczenie usług ulega w takim przypadku rozwiązaniu.
 3. W przypadku unieważnienia karnetu i/lub usunięcia Użytkownika z systemu informatycznego z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, żadna część opłaty abonamentowej nie podlega zwrotowi.
 4. Karnet jest dokumentem ściśle przypisanym do danej osoby i może być używany tylko
  i wyłącznie przez jego właściciela. Personel Klubu zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika. W przypadku stwierdzenia, że karnetem posługuje się osoba nieupoważniona, karnet ulega unieważnieniu bez prawa zwrotu abonamentu.
 5. Z usług Klubu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00,
  a w soboty od 8:00 do 16:00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Klub zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektów na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub na podstawie decyzji stosownych władz.

 

§ 3. Ogólne zasady zachowania na terenie Klubu

 1. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Użytkownicy Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w obiektach oraz do niezakłócania innym członkom korzystania z usług.
 3. Osoby naruszające zasadę spokoju i porządku oraz postanowienia niniejszego i innych regulaminów obowiązujących na terenie Klubu, będą zobowiązane do opuszczenia obiektów. Jeśli tego typu zachowania będą się powtarzały lub będą miały charakter rażącego naruszenia powyższych zasad, Klub uprawniony będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu opłaty abonamentowej.
 4. W pomieszczeniach przeznaczonych do rekreacji obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 5. Rzeczy osobiste Użytkowników powinny być przechowywane w szafkach znajdujących się w szatniach. Kluczyk do szafki wydawany jest w recepcji. Opłata za zagubiony kluczyk wynosi 20 złotych.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Użytkowników.
 7. Użytkownicy korzystający z usług Klubu zobowiązani są do zapoznania się wszelkimi regulaminami obowiązującymi w obiektach Klubu /siłownia, hala sportowa itd./ oraz instrukcjami obsługi sprzętu i urządzeń przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu i urządzeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową.
 8. Do obiektów Klubu nie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla mienia i bezpieczeństwa osób oraz ich życia i zdrowia, jak również zakłócających zasadę spokoju i porządku.
 9. Klub zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób biorących udział w danej formie zajęć rekreacyjnych stosownie do możliwości lokalowych. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń użytkownik oczekuje na zwolnienie miejsca.

 

§ 4. Oświadczenia Użytkownika

 1. Użytkownik oświadcza, że jest świadom ryzyka uszkodzenia ciała bądź utraty zdrowia związanego z uczestnictwem w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Klub i oświadcza, że ryzyko to podejmuje na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie do wykonania niezbędnych badań lekarskich i uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego postanowienia.

 

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach korzystania z usług Klubu jest Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409 (dalej jako „Administrator” lub „WSB-NLU”).
 2. Dane kontaktowe Administratora: tel. (18) 44 99 111, adres e-mail:
  rektorat@wsb-nlu.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celach:
  • realizacji usługi i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSB-NLU jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody– podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z przepisami RODO.
 5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 6. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 7. Użytkownikowi przysługuje w szczególności prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – na zasadach określonych właściwymi przepisami, a zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Prawa wymienione w ust. 7 powyżej, oraz inne przysługujące Użytkownikowi polegają na:
  a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  b) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  c) Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  d) Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  f) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
  g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia) oraz gdy przetwarzanie danych opiera się na przesłance niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  i) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do WSB-NLU z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W związku z realizacją usług Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia WSB-NLU jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 11. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 13. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • poprawne i przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane bezpiecznie w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 14. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 16. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 17. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników prosimy kierować na adres:
  Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University
  ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu podawane są do wiadomości na 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z konieczności przestrzegania jego postanowień.